ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 សូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ Zhejiang Dongtai New Materials Co., Ltd. ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 សូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ Zhejiang Dongtai New Materials Co., Ltd. ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិ។

ព័ត៌មាន

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០